Beleidsplan

Doelstelling

Stichting Tunajenga (we are building together, samen bouwen) operereert in Kenia en heeft als doel te bouwen; bouwen aan de toekomst. Onderwijsprojecten, support voor jongerenen aan vulnerable ( kwetsbare) gezinnen. Doel: Een verbetering van hun levensomstandigheden. Hoe bouwen wij? Wij ondersteunen (financieel) en leggen verbindingen. 

  • Wij doen dit door ondersteuning van 25 gezinnen.
  • Wij doen dit door ondersteuning van jongeren op de Primary school,  Secondary School en Beroepsonderwijs
  • Wij doen dit door ondersteuning van 2 scholen;  Saini Academy en de Bilashaka Primary School

In 2003 is in Kenia een vrij toegankelijk basisonderwijs ingevoerd, m.a.w. gratis onderwijs, waardoor heel veel kinderen ook uit arme gezinnen naar school konden. De Keniaanse overheid geeft daarnaast aan de scholen geld voor tekstboeken en schriften. Daarnaast worden nu de salarissen van de leerkrachten van de Primary School betaald en sinds kort ook in de County Kwale, Salaris voor een aantal ECDE  (kleuter) leerkrachten, een enorme doorbraak. Het Kwale-district bij Mombasa in Kenia is één van de armste regio’s in Kenia. Veel ouders van kinderen leven hier onder de armoedegrens van € 1 per dag en gemeenschappen kunnen daardoor beperkt bijdragen aan verbetering van de onderwijsomstandigheden. In deze regio bieden wij daarom ondersteuning aan basisscholen, aan onderwijsprojecten voor individuele kansarme leerlingen en aan kwetsbare, ” vulnerable” gezinnen ter verbetering van hun levensomstandigheden.

Projecten

Saini Academy (onderwijs project) 

In 2017 is Tunajenga gestart met de ondersteuning van een nieuw onderwijsproject genaamd Saini Academy. Een droom gerealiseerd door onderwijsmensen en de lokale bevolking. Het is een nieuw onderwijsconcept waarbij naast de Primary School ook een expertise centrum wordt opgezet op het gebied van ICT, Greenery en Farmacie. Een droom die in de komende jaren gerealiseerd gaat worden. De Saini Academy (Wegwijzer ) onderscheidt zich daarbij als Primary School.

Bilashaka Primary  ( ander onderwijs project )

De Bilashaka is al een  reeds lang bestaande school, gesponsord door een vriend. Bij het bezoek wordt gekeken naar ondersteuning van kleinschalige projecten zoals b.v. aanschaf van watertankjes bij de klaslokalen, aanschaf meubilair of het inrichten van een bibliotheek. Tevens maakt de headteacher zijn wensen kenbaar.

Jongeren (onderwijs project) 

Het basisonderwijs in Kenia is in principe gratis. Toch vraagt het onderwijs uitgaven b.v. de aanschaf van een schooluniform, betaling voor de lunch en examengelden. Ook ondersteunt Tunajenga jongeren in het voorgezetonderwijs en in het hogeronderwijs. De ondersteuning bestaat uit het betalen van de schoolgelden, de examengelden en de boarding. 

Gezondheid

Een nieuwe focus komt er te liggen op de realisatie van een gezondheidscentrum. Dit centrum moet gebouwd gaan worden bij de Saini Academy. Het centrum geeft medische voorlichting, voedingsadviezen en support. Te denken valt daarnaast aan het geven van voorlichten bij het gebruik van water. Een must zijn daarbij goede water voorzieningen  (watertorens, watertankjes, sanitizers en toiletten) en de aanleg van een groentetuin.

Ondersteunen van 25 gezinnen

Het zijn gezinnen, die door de omstandigheden ondersteuning nodig hebben, zeker om hun kinderen de mogelijkheid te bieden om onderwijs te kunnen volgen. Naast het feit dat zij worstelen om het gezin van eten te voorzien, medische zorg te betalen en de huisvesting te waarborgen.

Incidentele hulp

Vaak is erbij de bezoeken in Kenia een toevallige ontmoeting.

  • de ontmoeting in 2020 met James, de Tuk Tuk driver die een ernstige teeninfectie had, door financieel bij te dragen kon hij de ingreep bij de dokter betalen en weer goed lopen.
  • of  het bericht over de broer van Samson die een hersenbloeding had gehad. Lopen was niet meer mogelijkheid, maar het door Tunajenga betaald looprek weer wel. Een ander voorbeeld is het motorblok dat wij in september.
  • of support in het bijdrage voor de begrafeniskosten voor James, ons  Tenda Pamoja bestuurslid bij het plotselinge overlijden van zijn broer.

Filosofie

Uit veel onderzoeken blijkt dat verbetering van de levensomstandigheden en toekomstverwachtingen in ontwikkelingslanden onlosmakelijk samenhangt met participatie, betrokkenheid en empowerment van ouders en lokale gemeenschappen. De (financiële) ondersteuning mag daarom nooit in de plaats komen van bijdragen van de ouders en de gemeenschap zelf, maar moet dit aanvullen. Investeringen en ondersteuning moeten samengaan met inzet en het leveren van een prestatie door betrokkenen, ouders, leerkrachten en leerlingen. Bij alle projecten willen wij de behoefte van de school en wat men zelf kan doen, als uitgangspunt nemen. Doel daarbij is dat scholen op termijn zelfstandig zonder sponsor verder kunnen. Wij sluiten daarmee aan bij de oude traditie van “harambee” in Kenia, waarbij via gemeenschapsactiviteiten geld ingezameld wordt voor een maatschappelijk doel. Een belangrijk element van een projectvoorstel is daarom ook de eigen bijdrage vanuit de community. De community draagt een leerling voor, wijst ons op een albinofamilie of op een kwetsbaar gezin. De Primary School en zijn of haar community is daarbij een bindende factor en dient aan te geven wat nodig is en hoe zij zelf kan bijdragen aan de realisatie van het project. De eigen bijdrage van de school kan bestaan uit een financiële bijdrage of een bijdrage in natura.

Werkwijze in Kenia

In Kenia werken wij samen in de overkoepelende organisatie Tenda Pamoja. Deze stichting heeft al een jarenlange ervaring met het uitvoeren van onderwijs, economische en gezondheidsprojecten en beschikt over een goede financiële infrastructuur en lokale medewerkers. Op deze manier is gewaarborgd dat sponsorgeld terecht komt bij het project waarvoor het bedoeld is en dat de werkzaamheden in het kader van projecten ook goed worden uitgevoerd. Voor deze dienstverlening betalen wij een bijdrage van € 900 per jaar aan Tenda Pamoja.

Sponsorbeleid in Nederland

Het uitgangspunt van de Stichting is, dat wij sponsoren zoeken bij een concreet project. Daarmee wordt bereikt dat er een directe betrokkenheid ontstaat tussen sponsor en het project. Bovendien worden sponsoren achteraf goed geïnformeerd over de besteding van hun gelden met informatie over het project dat ze hebben gesteund. De terugmelding doen wij individueel of via nieuwsbrieven, bijvoorbeeld per e-mail. Wij zullen in Nederland financiële steun vragen voor realisatie van de projecten bij:

  • Particuliere sponsoren
  • Onderwijsinstellingen
  • Bedrijven

Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld en gepubliceerd, waaruit zal blijken hoe we invulling hebben gegeven aan onze doelstellingen. Het jaar/activiteiten verslag wordt op onze website gepubliceerd.  Omdat wij de ANBI-status hebben is financiële ondersteuning onder de geldende voorwaarden geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar voor particuliere sponsoren en bedrijven.

Door de kleinschaligheid van de projecten worden alle financiële middelen direct voor projecten aangewend en is geboden hulp effectief. Eventuele overheadkosten en/of reiskosten worden door de bestuursleden van de stichting Tunajenga zelf betaald. Op deze wijze garanderen wij, dat uw gift in zijn geheel besteed wordt aan de projecten. Niets verdwijnt door “anonieme overhead” en/of anonieme projecten “Wij blijven werken aan de betrokkenheid”.